Součinitel odtoku a zelené střechy

Součinitel odtoku vody ze střechy je důležitý faktor při navrhování a instalaci zelených střech. Součinitel odtoku udává množství vody, které může střecha odvést za jednotku času. Při výpočtu se bere v úvahu především sklon střechy, povrchovou úpravu a typ použité hydroizolace. Čím větší je součinitel odtoku, tím rychleji se voda odtéká ze střechy.

U zelených střech je součinitel odtoku nižší než u klasických střech, protože rostliny a vegetace zadržují vodu. Zároveň je ale důležité brát v úvahu, že součinitel odtoku se může lišit v závislosti na konkrétním typu zelené střechy a jejích parametrech.

Vypočítat součinitel odtoku pro zelené střechy může být složité, a proto se obvykle používají speciální nástroje a programy. Tyto programy berou v úvahu parametry konkrétní zelené střechy, jako je sklon, povrchová úprava, tloušťka substrátu a typ rostlin, a vypočítají přesný součinitel odtoku.

Jak vypočítat součinitel odtoku zelené střechy?

Existuje několik vzorců pro výpočet odtoku zelených střech, které se liší podle konkrétních podmínek, jako je sklon střechy, typ vegetace a substrátu, a tak dále. Zde je jeden z možných způsobů výpočtu:

Q = C x iA

kde Q je objem vody, který střecha odvádí, C je součinitel odtoku, i je intenzita srážek a A je plocha střechy.

Pro výpočet součinitele odtoku C se obvykle používá následující vzorec:

C = k x S^(1/2)

kde k je konstanta a S je sklon střechy v procentech.

Hodnota konstanty k se liší podle typu vegetace a substrátu. Pro zelené střechy se obvykle používá hodnota k mezi 0,3 a 0,5. Sklon střechy se měří v procentech, což odpovídá výškovému rozdílu v centimetrech na délku 100 centimetrů. Například sklon 2 % znamená výškový rozdíl 2 cm na délku 100 cm. Pro systémy Ekobox je možné konstantu počítat 0,5.

Přesný výpočet odtoku zelené střechy však může být složitý a závisí na mnoha faktorech. Proto je vždy lepší konzultovat s odborníky, jako jsou pracovníci společnosti Ekobox, kteří mají zkušenosti s instalací a údržbou zelených střech.

Společnost Ekobox nabízí odbornou konzultaci a pomoc při výpočtu součinitele odtoku pro zelené střechy. Jejich odborníci Vám pomohou s navržením optimálního řešení pro Vaši střechu a zvolenou úpravou.