Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky
 
Článek 1
V těchto Všeobecných obchodních podmínkách mají tyto podmínky následující významy:
A. Vegetační rozchodníky: typy sedmů a / nebo typy trávy a / nebo bylin, které jsou pěstovány na rohožích a dodávány v rolích.
b. Pracovní den: Každý den v týdnu, který není v sobotu, neděle nebo uznávané veřejné svátky.
C. Produkty: Jakýkoliv výrobek a / nebo služba, kterou Ekobox s.r.o.. může poskytnout.
 
Článek 2.
1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky se vztahují na všechny nabídky, poskytované služby a kupní smlouvy týkající se všech produktů a služeb Ekobox s.r.o. před nebo při vstupu do dohody, Ekobox s.r.o. bude informovat druhou stranu, že tyto podmínky platí, a poskytne jim nebo oznámí, kde byly podány a že mohou být zaslány do druhé strany zdarma.
2. V případě, že druhá strana prohlašuje své vlastní obchodní podmínky, které se použijí pro dohodu, a jsou v rozporu se Všeobecnými obchodními podmínkami Ekobox s.r.o., budou převažovat podmínky Ekobox s.r.o.
3. Stanovení, které se liší od těchto všeobecných obchodních podmínek, musí být dohodnuty písemně. Pokud tyto divergentní ustanovení nepřijímají místo ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek, jsou považovány za doplňující těchto všeobecných obchodních podmínek.
 
Článek 3.
1. Nabídky musí obsahovat stanovení, že dohoda, která má být uzavřena, bude uzavřena podle těchto všeobecných podmínek. Nicméně, pokud tomu tak není vždy je na druhé straně, aby si tyto podmínky přečetla na www.eko-box.cz
2. V případě, že nabídka stanoví, že produkt a / nebo služba bude vyhrazena pro potenciálního kupujícího, musí nabídka uvést datum, kdy nejpozději k tomu dojde, což musí potenciální kupující informovat Ekobox s.r.o., zda si přeje Nákup vyhrazeného produktu a / nebo služby.
3. Pokud nabídka neuvádí datum, použije se termín deset pracovních dnů, počínaje ode dne odeslání nabídky, po které se nabídka stane neplatnou.
4. Jakékoliv kresby, fotografie, specifikace produktu a vzorky, které jsou přiloženy s nabídkou a / nebo k dispozici, nesmí být zveřejněny / používány třetími stranami bez výslovného souhlasu Ekobox s.r.o.
 
Článek 4.
1. Kupní smlouvy musí být zaznamenány písemně a podepsány oběma stranami. Tyto dohody musí obsahovat stanovení, že dohoda uzavře se podle všeobecných podmínek Ekobox s.r.o.
2. Dohoda o koupi musí obsahovat následující údaje:
A. Datum dohody.
b. Jméno a adresa kupujícího.
C. Jméno a adresa prodávajícího.
d. Ustanovení, že platí všeobecné obchodní podmínky.
E. Jasný popis výrobku a / nebo služby (typ produktu a / nebo služby a množství), které mají být poskytnuty.
F. Cena výrobku a / nebo služby, která má být poskytnuta.
G. Stanovení, že výrobky / služby budou dodány DAP, pokud není písemně dohodnuto jinak.
I. Platební podmínky.
 
Článek 5.
Ceny jsou:
1. DAP dohodnuté místo bez vykládky zboží
2. V ceně není zahrnuto DPH, náklady na balení, náklady na nakládku a vykládku, dopravu, pojištění, náklady na kontrolu kvality a / nebo fytosanitární inspekce a jakékoli dovozní cla, odvody a licenční poplatky, pokud nabídka ani dohoda výslovně uvádí jinak.
3. Nabídky a faktury jsou v CZK nebo EUR nebo ekvivalentu v jiné měně uvedené na faktuře, při současném sazbě.
4. Ekobox s.r.o. má možnost změny ceny v cenové nabídce po uplynutí 10 dnů od vytvoření nabídky či odstoupit od smlouvy, pokud došlo ke změně ceny na trhu od dodavatele.
 
Článek 6.
1. Ekobox s.r.o. dodává výrobky DAP dohodnuté místo s nebo bez realizace.
2. Pokud si kupující přeje expedovat produkty způsobem, který se liší od obvyklého způsobu, jsou náklady a rizika přeneseny na kupující.
3. V případě dílčí dodávky je Ekobox s.r.o. oprávněn účtovat každou dodávku odděleně.
Článek 7.
Dodání výrobků a / nebo služeb musí být doprovázeno dodacím listem či fakturou, které může nahrazovat dodací list, který uvádí jména a adresy kupujícího a Ekobox s.r.o. skutečné dodací adresy, typ výrobku a / nebo služby a množství.
 
Článek 8.
Dodací lhůty uvedené společností Ekobox s.r.o. nebudou považovány za pevné z důvodu živých organismů a potřeby jejich růstu po určitý čas.
 
Článek 9.
Ekobox s.r.o. si vyhrazuje právo zdržet se dodávky, pokud kupující včas nezaplatil zálohu, či dodávky z dřívějších objednávek v rámci dohodnutého platebního období. V případě, že Ekobox s.r.o. vyvolá toto právo, bude informovat kupujícího.
 
Článek 10.
1. Kupující je povinen distribuovat vegetační přikrývky, travní dlaždice a instantní pozemní rozchodníky v kompozici, ve kterém se Ekobox s.r.o. dodává je kupujícímu. Kupující není oprávněn změnit složení těchto výrobků.
 
Článek 11.
V případě, že kupující nepřijme výrobky z Ekobox s.r.o. V rámci dohodnuté dodací lhůty přejde riziko výrobku na kupujícího. Časový horizont je osm dní.
Bez ohledu na povinnost kupujícího zaplatit, Ekobox s.r.o. bude volně likvidovat výrobky, které nebyly zakoupeny po těchto osmi dnech.
 
Článek 12.
Ekobox s.r.o. vylučuje veškerou odpovědnost za:
1. Poškození v důsledku nedodání a / nebo zpoždění (neúplného) dodání výrobků a / nebo služeb v důsledku vegetačního rozchodníku, travnaté dlaždice, travnaté dlaždice nebo jakéhokoliv produktu zaplaveného během procesu kultivace. Ekobox s.r.o. bude co nejdříve informovat kupujícího. Pokud je to možné, Ekobox s.r.o. si vyhrazuje právo nabídnout kupujícímu náhradní produkt a / nebo službu.
2. Pro poškození výrobků způsobených dopravou.
3. Pro vady vegetační deky, rozchodníku, travnaté dlaždice nebo jakéhokoliv produktu, pokud ho kupující nepoložil, nebo ji nerozložil na místo určení do 24 hodin od odeslání.
4. Aplikace a používání výrobků a / nebo služeb Ekobox s.r.o.
5. Poškození v důsledku doručení nebo doručení splatnosti v důsledku situace uvedené v článku 9.
6. Situace způsobená vyšší mocí. Vyšší moc je chápána jako nepřiměřená nedokončení dohody. Vyšší moc je chápána jako odložená dodávka v důsledku mrazu, což znemožňuje pro dodavatele společnosti Ekobox rolování vegetačního rozchodníku a / nebo jakéhokoliv dalšího produktu.
7. Kromě toho je vyšší moc chápána jako válka, nepřátelství jakéhokoli druhu, blokády, bojkotů, přírodních katastrof, epidemií, nedostatek surovin, poruch u dodavatelů Ekobox s.r.o. či ve společnosti Ekobox s.r.o. a importní a vývozní omezení nebo zákazy a překážky Provozovatelé, zákony a rozhodnutí mezinárodních, národních a regionálních (vládních) institucí.
8. Ostatní komplikace, s výjimkou hrubé nedbalosti nebo záměru ze strany Ekobox s.r.o.
 
Článek 13.
Kompenzace Ekobox s.r.o. jakékoli ztráty, které kupující utrpěli společností Ekobox s.r.o., nikdy nepřekročí hodnotu doručeného výrobku nebo služby s maximálním limitem 100 000 CZK a to pouze v případě prokázání a uznání této kompenzace. Finální slovo má vždy společnost Ekobox s.r.o.
 
Článek 14.
Kupující musí předložit stížnosti týkající se vad v doručených výrobcích a / nebo službách Ekobox s.r.o. Do 12 hodin od doručení a okamžitě potvrdit stížnost na Ekobox s.r.o. písemně e-mailem, s obrázkem zobrazující vadu.
 
Článek 15.
Stížnosti týkající se neviditelných vad v doručených produktech a / nebo službách musí být předloženy Ekobox s.r.o. bezprostředně po detekci, a musí být v každém případě předloženy Ekobox s.r.o. písemně, aby umožnil Ekobox s.r.o. ověřit, zda je stížnost odůvodněná na místě a / nebo načíst (vidět) dodaný produkt / službu.
 
Článek 16.
V případě, že Ekobox s.r.o. přijímá odpovědnost a je zjištěno, že stížnost je odůvodněna, Ekobox s.r.o. bude na základě jejího rozhodnutí:
1. Opravovat defekty bezplatně.
2. Dodá náhradní položky po obdržení vadných položek.
3. Vytvoří opravný daňový doklad na tyto položky. Tento kreditní záznam se bude týkat výhradně doručených vadných položek a nebude ukončovat celou kupní smlouvu.
4. Po konzultaci s kupujícím se dohodněte na jiném odškodnění než výše popsané výše.
 
Článek 17.
Jiné než ve výše uvedených situacích Ekobox s.r.o. nikdy nebude platit náhradu za kupujícího a další. Jedinou výjimkou z toho je ztráta způsobená hrubou nedbalostí nebo záměrem. Ekobox s.r.o.. není zodpovědný za následné škody a ztrátu obchodování, přímé nebo nepřímé ztráty, ztráta zisku nebo ztráty z důvodu zastavení činnosti kupujícího nebo jiným fyzickým osobám nebo právnickým osobám.
 
Článek 18.
Kupující nemá právo vrátit produkty, které se týkají neopodstatněné stížnosti. Náklady vzniklé kupujícímu při vrácení těchto výrobků budou muset hradit kupující. Ekobox s.r.o. je povoleno nakládat s těmito výrobky svým vlastním uvážením a na riziko a náklady kupujícího.
 
Článek 19.
Kupující musí předložit stížnosti týkající se fakturace na Ekobox s.r.o.. písemně do 7 dnů od doručení výrobků a / nebo služeb nebo přijetí faktury.
 
Článek 20.
Po uplynutí výše uvedených podmínek bude kupujícím považováno, že schválil dodanou položku nebo fakturu. Poté Ekobox s.r.o.. již nebude zpracovávat stížnosti.
 
Článek 21.
1. Pokud je to možné, poskytnuté produkty musí být bez onemocnění a škodlivého hmyzu.
2. Dodavatel společnosti Ekobox s.r.o.. zajišťuje, že jeho produkty splňují fytosanitární požadavky stanovené pro jejich dovoz, pokud kupující, po závěru dohody, ukáže, v jakých zemích jsou výrobky zamýšleny a které požadavky jsou stanoveny.
Veškeré vady v tomto ohledu neopravňují kupujícího na náhradu ani neopravňují, aby zrušil dohodu, pokud kupující, před uzavřením smlouvy neinformuje Ekobox s.r.o. fytosanitárních požadavcích písemně.
 
Článek 22.
1. Platby by měly být provedeny uložením nebo převodem částek na bankovní účet stanovenou Ekobox s.r.o. do čtrnácti dnů od data faktury a část platby dopředu na základě zálohové faktury. Delší platební termín musí být výslovně odsouhlasen písemně se souhlasem Ekobox s.r.o.
2. Kupující nesmí být oprávněn zúčastnit protinároky (pokud existují) proti kupní ceně, která má být zaplacena Ekobox .s.ro..
3. Kupující bude mít výchozí platbu pouhým uplynutím platebního termínu uvedeného v článku 1 výše, bez samostatného oznámení o selhání. Úroková sazba je 1% měsíčně, začínající od okamžiku vypršení platebního období.
4. V případě (částečného) nezaplacení kupní ceny, Ekobox s.r.o. bude oprávněn uplatnit a požadovat náklady vzniklé od kupujícího. To platí jak pro soudní, tak mimořádné náklady.
5. Platby kupujícího se nejprve použijí na vypořádání všech úroků splatných a nákladů a následně tyto faktury, které byly pro nejdelší dobu nesplaceny, i když kupující uvede, že platba se týká jiné faktury.
 
Článek 23.
1. Aniž jsou dotčeny ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek, bude dohoda ukončena, aniž by bylo nutné jakékoliv oznámení, pokud je kupující vyhlášen v konkurzu, platí pro (prozatímní) moratorium nebo ztrácí moc dispozice svých aktiv V důsledku přílohy pohyblivého nebo nemovitého majetku, který je umístěn pod opatrovnictvím nebo jinou příčinou, pokud by opatrovník nebo správce uznal povinnosti vyplývající ze smlouvy jako dluhy kupujícího.
2. Ekobox .s.ro. Bude oprávněn vypovědět dohodu a držet kupujícího odpovědného za jakékoliv následné škody, které způsobí jakoukoliv ztrátu společnosti Ekobox s.r.o.
 
Článek 24.
1. Všechny dodávané výrobky budou i nadále majetkem prodávajícího, dokud nebudou zaplaceny v plném rozsahu.
2. V případě pozdního zaplacení jednoho nebo více splatných faktur, s přihlédnutím ke skutečným okolnostem případu a přiměřeném zvážení zájmů stran, Ekobox s.r.o. bude mít právo okamžitě převzít doručené Výrobky, jakož i obalový materiál a jiný trvanlivý materiál, jako je obalový materiál a odstranění z místa skladování.
 
Článek 25.
1. Všechny dohody, kterým jsou tyto všeobecné obchodní podmínky plně nebo částečně týkají, se řídí zákony České republiky.
2. Veškeré spory týkající se dohod mezi Ekobox s.r.o.. a kupujícím, na které se uplatňují, budou rozhodovat český okresní soud v Hradci Králové.
 
Článek 26.
1. V situacích, které nejsou stanvoeny těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, platí také zákony České republiky.